DE 17 VERDENSMÅL OG BYGGERIET

VORES BIDRAG TIL FN’S VERDENSMÅL

Ved at placere bæredygtighed i kernen af moderne byggeri, støtter vi opfyldelsen af De Forenede Nationers Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (SDG’erne). Vi har indlejret bæredygtighed i hjertet af vores forretningsstrategi, kultur og byggeløsninger. Denne tilgang er fundamentalt for at imødekomme den stigende fokus på bæredygtige projekter og for at opnå vores langsigtede forretningsvision.

Der er 17 verdensmål, der tilsammen adresserer de globale udfordringer, som samfundet står over for. Selvom CRH støtter alle 17 mål, har vi identificeret syv, hvor vi mener, vi kan yde det største bidrag. Disse syv omfatter verdensmål, der er i overensstemmelse med de tre globale udfordringer for det byggede miljø – dekarbonisering, cirkularitet og vand – sammen med andre bæredygtighedsprioriteter for vores virksomhed.

Vi har en lang historik med at sætte og opnå ambitiøse mål, der hjælper os med at levere langsigtet værdi og vækst – også med fokus på bæredygtighed. Disse ambitioner og mål afspejler de områder og globale tendenser, hvor vi mener, at CRH kan påvirke den største forandring og støtte globale bestræbelser som Paris-aftalen og FN Verdensmålene.

Nr. 5 Kønsdiversitet

Vi tager konkrete skridt for at fremme et mere inkluderende og mangfoldigt arbejdsmiljø, herunder at øge repræsentationen af kvinder på alle niveauer i en traditionelt mandsdomineret branche. Derudover har vi underskrevet Gender Diversity Pledge fra Dansk Industri.

Nr. 6 Rent vand og sanitet

Vi hjælper med at løse de udfordringer, som globale vandforsyninger står over for, ved at spare på vandet i vores egne operationer og ved at tilbyde løsninger til vandinfrastruktur, som muliggør adgang til rent vand, genbrug af vand, håndtering af spildevand samt modstandsdygtighed over for oversvømmelser.

Nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur

Hvis betonforbruget i et byggeri skal minimeres, kræver det, at alle involverede parter bruger tid og kræfter på at designoptimere helt fra projektets start. Og ved at blive inddraget i designoptimeringen tidligt i projektet har vi mulighed for at finde nye løsninger og udvikle i fællesskab med vores kunder. Vi skal ind og rådgive i de enkelte projekter, så det ikke blot bliver standardløsninger, vi leverer til byggeriet. Vi kan så meget mere i designfasen end 18 cm tykke betonvægge.

Nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Fokus er på sikre boliger, der er opført med respekt for verdens naturarv. At udnytte ressourcerne optimalt er et dagligt mål for os, og det gælder naturligvis også i boligprojekterne. Her er det vigtigt at kunne opføre sikre og billige boliger til mennesker. Det kræver også investeringer i de rigtige boliger, flere grønne offentlige rum og en skarp byplanlægning.

Nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Ved at optimere konstruktionen bruger vi mindre beton og mindre armering, uden at sætte sikkerheden over styr, og denne omtanke bringer vi med ind i hvert projekt, som vi er involveret i. Det mærkes også i den anden ende af produktionen, hvor vi både reducerer mængden af affald og samtidig opprioriterer genbrugen af beton. Vi tager også forståelsen for en ansvarlig livsstil med helt ind på kontoret. Således er et lavere forbrug og et mindre spild allerede en del af dagsordenen i vores hverdag.

Nr. 13 Klimaindsats

Vi har sat brancheførende mål og fremskynder vores dekarboniseringsbestræbelser for at opfylde vores ambition om at være netto-nul inden 2050. Vi innoverer også de lavkulstofløsninger, der er nødvendige for at dekarbonisere det byggede miljø, herunder dem der muliggør energieffektive bygninger.

Nr. 15 Livet på land

Vi er forpligtet til at forbedre vores virksomheds miljømæssige fodaftryk ved at reducere potentielle negative påvirkninger og forstærke de positive, herunder den rolle vi har i at fremskynde den naturpositive økonomi og bevare biodiversiteten.

CSR-RAPPORTER

INDARBEJDELSE AF BÆREDYGTIGHED I VORES STRATEGI, KULTUR OG LØSNINGER

Find ud af mere om, hvad vi gør for at fremme bæredygtighed på tværs af vores forretning og for at innovere bæredygtige løsninger til vores kunder. Vores bæredygtighedsambitioner og -mål understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’erne) og målsætningerne i Paris-aftalen.

LÆS OGSÅ…

NYHEDER OG ARTIKLER

BYGGERIETS RESSOURCEBANK

Genbrug af beton kan hjælpe til en markant reduktion af byggebranchens CO2-aftryk. Læs om forsøg med genbrug af huldæk direkte i nyt byggeri.

DAG-TIL-DAG-LEVERING AF C20-ELEMENTER

C20-elementer leveres fra dag-til-dag i samme tempo som C35-betonelementer. Det er et væsentligt fremskridt for CO²-reducerede betonelementer.

CC3-KLASSIFICERET BYGGERI I LETBETON

Et CC3 klassificeret byggeri med strege krav til robusthed og kraftoverføring kan med ny samlingsmetode fastholde en større del i letbeton.